Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

CELE

Celem Uczelnianej Oferty Dydaktycznej jest poszerzanie wiedzy słuchaczy w wybranych kierunkach, a także pomoc i inspiracja w planowanej działalności naukowej.


Uczelniana Oferta Dydaktyczna Politechniki Warszawskiej jest adresowana do studentów studiów magisterskich, doktoranckich i zainteresowanych pracowników naukowych. Regulamin studiów doktoranckich stacjonarnych, ustalany przez radę wydziałów, wskazuje na obowiązek odbycia, w trakcie 3 pierwszych semestrów, co najmniej 60 godzin wykładów podstawowych, znajdujących się w Uczelnianej Ofercie. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych obowiązek taki nie istnieje, mogą oni fakultatywnie wybierać przedmioty z tej oferty, tym bardziej, że są zobowiązani do zaliczenia co najmniej 180 godzin przedmiotów zaawansowanych. (1) Uczelnia Oferta Dydaktyczna jak również Konwersatorium jest dostępna dla wszystkich słuchaczy studiów magisterskich, doktoranckich, a także chętnych spoza uczelni.


Na propozycję UOD składają się krótkie cykle interdyscyplinarnych wykładów podstawowych, wykładów specjalnych i wykładów typu masterclass (dla studentów studiów magisterskich), a także seminaria doktoranckie. Wykłady te mogą być prowadzone w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w systemie dwu- lub jedno- semestralnym i są zakończone zaliczeniem, którego forma ustalana jest indywidualnie przez prowadzącego i może przybierać postać pracy pisemnej, projektowej, egzaminu ustnego lub pisemnego. Ocena, wystawiona i wpisana do karty ocen, jest przeliczana na punkty ECTS wg zasad przyjętych na danym wydziale. Prowadzący wykład może także podjąć decyzje o zaliczeniu przedmiotu na podstawie obecności.


Merytoryczną opiekę nad Uczelnianą Ofertą Dydaktyczną sprawuje Rada, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze. Zamiarem środowiska jest utworzenie realnego systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, a tym samym stworzenie multidyscyplinarnej oferty dydaktycznej i badawczej, odpowiadającej potrzebom współczesnych form kształcenia i stymulacji badań.

Organizacja i koordynacja

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych
Mgr Ilona Sadowska, Koordynator

Rada Programowa

Archiwum:

Na stronach Konwersatorium i Uczelnianej Oferty Dydaktycznej znajdują się listy wykładów i odczytów bieżącego roku akademickiego. Informacje na temat działalności w latach 2001 - 2005 znajdują się w tym archiwum.


(1) Tekst jednolity regulaminu studiów doktoranckich w PW (załącznik nr 1 do obwieszczenia nr 4/2009 Rektora PW z dnia 28 lipca 2009 r.) - paragraf 3, ustęp 3.
(2) Uchwała Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 r. ws. Regulaminu studiów doktoranckich w PW (obowiązuje od 1 października 2012) (paragraf 3, ustęp 9, punkt 1).