Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

CELE

Konwersatorium Politechniki Warszawskiej organizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych jest forum prezentacji, dyskusji i popularyzacji współczesnych osiągnięć nauki i techniki. Celem spotkań jest realizowanie i rozpowszechnianie idei animujących rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych i innowacji. Konwersatorium stanowi uzupełnienie Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych, a także inspirację i pomoc w wyborze kierunku badań, często w wąskich dyscyplinach. Jest to możliwe, dzięki licznym kontaktom Centrum z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.


Na ofertę Konserwatorium składają się odczyty, seminaria i seminaria specjalistyczne. Przygotowane są one jako "raporty" z osiągnięć w dziedzinach o szczególnej dynamice rozwoju i znaczeniu dla merytorycznego udoskonalania kształcenia. Służą one refleksyjnemu poszerzaniu wiedzy i uzupełniają spektrum poznawcze środowiska naukowego. Konwersatorium w swojej formule organizacyjnej dopuszcza także prowadzenie krótkich kursów zakończonych dyplomem.


Merytoryczną opiekę nad Konwersatorium sprawuje Rada, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze. Zamiarem środowiska jest utworzenie realnego systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, a tym samym stworzenie oferty dydaktycznej i badawczej, odpowiadającej potrzebom współczesnych form kształcenia i stymulacji badań.


Do dnia dzisiejszego w ramach Konwersatorium, swoje odczyty wygłosiło ponad 40 osób, wśród nich można wymienić min.: prof. Harold A. Scheraga z Cornell University, ks. prof. dr hab. Michał Heller - Papieska Akademia Teologiczna, prof. dr hab. Tomasz Dietl - Laboratorium Kriogeniki i Spintroniki Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN); prof. dr hab. Maciej Bugajski - Instytut Technologii Elektronowej Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej (PW).


Organizatorzy Konwersatorium zapraszają do współpracy i czekają na propozycje prelegentów i tematów wykładów.

Organizacja i koordynacja

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych
mgr Ilona Sadowska, Koordynator

Rada Programowa Konwersatorium

Prof. Leszek Adamowicz (Wydział Fizyki PW), Prof. Jerzy Axer (Wydział "Artes Liberales" UW), Prof. Rajmund Bacewicz (Wydział Fizyki PW), Prof. Jerzy Banaszek (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW), Prof. Zbigniew Brzózka (Wydział Chemiczny PW), Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Wydział Fizyki UW), Prof. Leszek Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW), Prof. Stanisław Janeczko - przewodniczący (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW), Prof. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), Prof. Andrzej Kraśniewski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW), Prof. Franciszek Krok (Wydział Fizyki PW), Prof. Tadeusz Krupa (Wydział Zarządzania PW), Prof. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki PW), Prof. Małgorzata Lewandowska (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), Prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), Prof. Joanna Pijanowska (Wydział Biologii UW), Prof. Witold Prószyński (Wydział Geodezji i Kartografii PW), Prof. Marian Rosiński (Wydział Inżynierii Środowiska PW), Prof. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), Prof. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW), Prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW), Prof. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny PW), Prof. Tadeusz Wierzchoń (Inżynierii Materiałowej PW), Prof. Piotr Wolański (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW), Prof. Stefan Wrona (Wydział Architektury PW), Prof. Krzysztof Zaremba (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)

Archiwum

Na stronach Konwersatorium i Uczelnianej Oferty Dydaktycznej znajdują się listy wykładów i odczytów bieżącego roku akademickiego. Informacje na temat działalności w latach 2001 - 2005 znajdują się w tym archiwum.